دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

ثبت نام سومین همایش:

از طریق آی دی تلگرامی

QuranAnjoman@

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش