صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

همایش اصلی:  18 و 19 اردیبهشت 1397
اولین همایش: 19 اردیبهشت 1396 (محل برگزاری: اصفهان)
دومین همایش: 23 آبان 1396 (محل برگزاری: اصفهان)
سومین همایش: 1 اسفند 1396 (محل برگزاری: تهران)
مهلت ارسال چکیده مقالات: 1 بهمن 1396
مهلت ارسال اصل مقالات: 20 اسفند 1396