همايش ملي مطالعات مشترك انسان شناسي فرهنگي و علوم قرآن و حديث

هت مشاهده جزئيات برگزاري ،به آدرس اينترنتي اين همايش به نشاني : caqh.ui.ac.ir مراجعه نماييد.

 

بازگشت1396/05/07